18. Parametry konfiguracyjne AlfaCAD


Tekstowy zbiór konfiguracyjny
ALFACAD.INI zawiera deklaracje zmiennych oraz parametrów domyślnych programu AlfaCAD.

Zmianę parametrów można wykonać przy pomocy dowolnego edytora tekstowego, bądź w funkcji /Parametry//Edycja ALFACAD.INI/ .

Zbiór konfiguracyjny podzielony jest na grupy oznaczone nazwami mnemotechnicznymi umieszczonymi w nawiasach [ ]. Każda grupa zawiera parametry zapisane w formacie:

Nazwa_parametru=Wartość_parametru

Znak średnika (;) jest terminatorem oddzielającym definicję zmiennej od dowolnego komentarza. Wszystkie znaki poprzedzone znakiem średnika traktowane są jako komentarz.

Puste wiersze są przez program ignorowane. Poniżej zamieszczono opis poszczególnych grup zmiennych.

;zbiór konfiguracyjny programu AlfaCAD 
;[Nazwa Grupy Parametrów] 
;Nazwa Parametru=Wartość Parametru 
;CHR$(n) znak ACSI o numerze n (n - dziesiętnie) 


Grupa
[Katalogi] obejmuje deklarację domyślnych ścieżek do zbiorów źródłowych rysunków oraz bloków, deklarację interwału czasowego pomiędzy kolejnymi automatycznymi zapisami rysunku w zbiorze rezerwowym BACKUP.ALF, interwał czasowy włączenia wygaszacza ekranu, wielkość bufora makra, liczbę przycisków myszki i jej szybkość, standard polskich znaków itp.

;--------------KATALOGI----------------------------

[Katalogi]
Rysunki=Rysunki     ;Katalog domyslny rysunkow
Bloki=Bloki       ;Katalog domyslny blokow
Katalogi=Katalogi	;Katalog domyslny Katalogow
Log=LOG         ;Katalog domyslny plikow *.LOG, *.LOD
Obrazy=Obrazy      ;Katalog domyslny obrazow
AutoZapis=5       ;Czas w minutach miedzy kolenymi autozapisami
Wielkosc Pamieci Rysunku=120000 ; [KB]
Wielkosc Bufora Makra=100 ; [KB]
Wielkosc Bufora Wydruku=64000; [KB]
Wielkosc Pamieci Segmentu Ekranu=254000 ; [KB]
Wielkosc Bufora Obrazu=45000; [KB]
Liczba Przyciskow Myszki=3;
Szybkosc Myszki w Menu=24; faster- 1....99 - slower, standard 24
Szybkosc Myszki w MenuP=48; faster- 1....99 - slower, standard 48
Znaki Diakrytyczne TXT=1   ; 0- other, 1-Latin2
Znaki Diakrytyczne DXF=2   ; 0- other, 1-Latin2, 2-Acad for Windows

Grupa [PULPIT] obejmuje deklaracje tła pulpitu, współczynnika panoramy oraz dynamicznego menu.
[PULPIT]
Tapeta=Background/tartan_green_plack.pcx ;
Panorama=0.05 ;współczynnik autopanoramy
Dynamiczne menu=1 ;
Grupa [TABLICZKA] obejmuje deklaracje poszczególnych pól tabliczki systemowej. Parametry te przyjmowane są dla nowego rysunku w przypadku ignorowania lub braku rysunku prototypowego.
[TABLICZKA]
Jednostka proj.=
Inwestycja (1)=
Inwestycja (2)=
Obiekt (1)=
Obiekt (2)=
Numer projektu=
Numer rysunku=
Rysunek (1)=
Rysunek (2)=
Skala=
Projektant=
Opracował=
Sprawdził=
Data=
Nr archiwalny=
Stadium=

Grupa [Wykres] obejmuje definicje funkcji użytkownika. Funkcje te dostępne są jako funkcje standardowe w procedurze rysowania wykresu.
Wartość parametru (definicja funkcji) może zawierać funkcje standardowe kalkulatora oraz pre-definicje stałych i zmiennych.

;--------------WYKRESY----------------------------- 
[Wykres] 
[Wykres]
tan10=10*tan(10*x)
sin10=10*sin(10*x)
cos10=10*cos(10*x)
SECANT= 1 / (cos(x))
Witch of Angesi= a=1000 | pow(a, 3) / ((a * a) + (x * x))

Grupy [Drukarka-Obraz] , [Drukarka-Windows] obejmują definicje parametrów zapisu do plików graficznych oraz wydruku na drukarkach Windows

;-------------DRUKARKA-----------------------------
[Drukarka-Obraz] ;

Gestosc Uproszczona=75
Gestosc Lepsza=150
Gestosc Normalna=300
Gestosc Dokladna=600
Gestosc Specjalna=1200
Segment Luku=0.5 ;długość odcinka prostego luku w milimetrach

[Drukarka-Windows] ;

Gestosc Uproszczona=75
Gestosc Lepsza=150
Gestosc Normalna=300
Gestosc Dokladna=600
Gestosc Specjalna=1200
Segment Luku=0.5 ;długość odcinka prostego luku w milimetrach

Grupa [Drukarka-Wydruk] zawiera parametry wydruku rysunku na drukarce które mogą być zmieniane również w procedurze /Dysk//Drukarka/.
Wszelkie zmiany tej grupy parametrów w funkcji wydruku są automatycznie zapisywane w zbiorze ALFACAD.INI

Grupa [Ploter] obejmuje definicje parametrów plotera w zakresie wielkości pola roboczego plotera, rozdzielczości, definicji wszystkich potrzebnych komend obsługi ruchu głowicy oraz parametru aproksymacji okręgu (łuku) przy pomocy wektorów.

Grupa ta w zbiorze ALFACAD.INI dostarczanym w pakiecie AlfaCAD zawiera deklarację komend w języku HP-GL (HP-GL/2);

Oznaczenie CHR$(n) oznacza znak kodu ASCII o numerze n. Ponieważ znak średnika stanowi terminator w zbiorze RYSUJ.INI, nie może być on użyty jako znak deklaracji komendy. Stąd zamiast znaku ";" należy użyć "CHR$(59)".

[Ploter]
Typ Plotera=1 ;
Punkty Skrajne=0 0 18000 13200 ;tylko dla plotera tablicowego - bez centrowania
Rozdzielczosc=40 ;(kroki / mm) 40
Centrowanie=1 ;
Wzorzec Inicjacji=IN ;
Wzorzec Zakonczenia=SP0CHR$(59)VS0 ;
Selekcja Pisaka=SP ;
Predkosc Pisaka=VS ;
Grubosc Pisaka=PW ;
Podniesienie Pisaka=PU ;
Opuszczenie Pisaka=PD ;
Przemieszczenie Bezwzgledne=PA ;
Rysuj Linie= ;(dla MERA POLTIC)
Skok Bezwzgledny= ;Przesun pisak bez rysowania (dla MERA POLTIC)
Terminator Wspolrzednych=, ;
Terminator Komend=CHR$(59); ;
Segment Luku=0.5 ;dlugosc odcinka prostego luku w milimetrach

Grupa [Ploter-Wydruk] zawiera parametry kreślenia rysunku na ploterze które mogą być zmieniane również w procedurze /Dysk//Ploter/. Wszelkie zmiany tej grupy parametrów w funkcji kreślenia są automatycznie zapisywane w zbiorze ALFACAD.INI

Grupa [Linie] obejmuje deklaracje wzorców linii kreskowych. Każdy wzorzec wyrażony jest w [mm] w postaci ciągu segmentów linii. Wartość dodatnia oznacza długość odcinka, wartość ujemna - długość przerwy pomiędzy odcinkami.

Wartość 0 oznacza punkt (odcinek o długości 0).

Każdy wzorzec może zawierać maksymalnie 6 segmentów.
Dodatkowy komentarz pozwala na identyfikację wzorca linii w zbiorze tekstowym.

[Linie] ;wzory linii 
Kreskowa=4,-2 ;-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Punktowa=4,-2,0,-2 ;-- · -- · -- · -- · -- · -- · -- 
Dwupunktowa=4,-2,0,-2,0,-2 ;-- · · -- · · -- · · -- · 
Wielopunktowa=0.5,-2 ;·······························
Granica=4,-2,4,-2,0,-2 ;-- -- · -- -- · -- -- · -- -- 
Srodkowa=10,-2,2,-2 ;----- - ----- - ----- - ----- - 
Ukryta=2.5,-1.5 ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Widmo=10,-2,2,-2,2,-2 ;----- - - ----- - - ----- - - 
Kreskowa_2=2,-1 ;------------------------------------
Punktowa_2=2,-1,0,-1 ;-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
Dwupunktowa_2=2,-1,0,-1,0,-1 ;-··-··-··-··-··-··-··-·
Wielopunktowa_2=0.25,-1 ;····························
Granica_2=2,-1,2,-1,0,-1 ;- - · -- · - - · -- · - - ·
Srodkowa_2=5,-1,1,-1 ;--- - --- - --- - --- - --- - 
Ukryta_2=1.5,-1 ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Widmo_2=5,-1,1,-1,1,-1 ;--- - - --- - - --- - - --- 
Kreskowa_x2=8,-4 ;---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Punktowa_x2=8,-4,0,-4 ;---- · ---- · ---- · ---- · 
Dwupunktowa_x2=8,-4,0,-4,0,-4 ;---- · · ---- · · ----
Wielopunktowa_x2=1,-4 ;- - - - - - - - - - - - - -
Granica_x2=8,-4,8,-4,0,-4 ;---- ---- · ---- ---- · 
Srodkowa_x2=20,-4,4,-4 ;---------- -- ---------- -- 
Ukryta_x2=6,-3 ;-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Widmo_x2=20,-4,4,-4,4,-4 ;---------- -- -- ---------- 
3-punktowa=4,-2,0,-2,0,-2,0,-2 ;-- · · · -- · · · -- · · ·
2-srodkowa=4,-2,4,-2,0,-2,0,-2 ;-- -- · · -- -- · · -- -- 
3-kreskowa=4,-2,4,-2,4,-2,0,-2 ;-- -- -- · -- -- -- · -- -- --
Widmo_3=5,-2,1,-2,1,-2,1,-2 ;--- - - - --- - - - --- - - - 
2-srodkowa_x2=5,-2,5,-2,1,-2,1,-2 ;--- --- - - --- --- - - 
3-kreskowa_x2=5,-2,5,-2,5,-2,1,-2 ;--- --- --- - --- --- --- - 
Wielokreskowa=2,-2,4,-2,8,-2,16,-2 ;- -- ---- -------- - -- ---- -------- 

Grupa [Czcionki] obejmuje deklarację poszczególnych numerów wzorów czcionek w postaci:
Numer_wzoru=[ścieżka]nazwa_zbioru_czcionki, grubość linii, nazwa_zbioru_SHX wsp. skali
gdzie:

grubość linii - stanowi parametr liczbowy wyrażający grubość linii tekstu w odniesieniu do wysokości tekstu ( grubość_linii_tekstu = wysokość_tekstu * grubość_linii )

nazwa_zbioru_SHX - jest nazwą czcionki zapisywaną w pliku DXF. Powinna ona odpowiadać jednej z nazw czcionek w programie graficznym dla potrzeb którego przygotowywany jest zbiór rysunku w formacie DXF.

współczynnik_skali - wyraża wartość przez jaką mnożony jest współczynnik szerokości tekstu przy transformacji do formatu DXF

Zachowanie narastającej numeracji wzorców nie jest konieczne.

[Czcionki]
1=FONTS\AFF\STANDARD.AFF ,0.1 ,txt 1.0  ;
2=FONTS\AFF\SIMPLEX.AFF ,0.1 ,txt 1.0  ;
3=FONTS\AFF\ISO.AFF ,0.1 ,txt 1.0  ;
4=FONTS\AFF\ROMANS.AFF ,0.1 ,txt 1.0  ;
5=FONTS\AFF\ROMANSI.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
6=FONTS\AFF\ROMANC.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
7=FONTS\AFF\ROMANCS.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
8=FONTS\AFF\ROMAND.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
9=FONTS\AFF\ROMANT.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
10=FONTS\AFF\ROMANP.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
11=FONTS\AFF\ITALICCS.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
12=FONTS\AFF\ITALICC.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
13=FONTS\AFF\ITALICT.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
14=FONTS\AFF\SCRIPTS.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
15=FONTS\AFF\SCRIPTC.AFF ,0.05 ,txt 1.0  ;
etc.....................

Grupa [Czcionki - DXF] stanowi definicje odpowiedników czcionek w plikach DXF w postaci:

czcionka_DXF = czcionka_ALFACAD, współczynnik_szerokości

[Czcionki-DXF]
POLTECH=POLTECH ,1.428571429;
POLTECH1=POLTECH1 ,0.588235294;
ROMAN=ROMAN ,1;
BLOK=BLOK ,1;
FUTURA=FUTURA ,1;
SYSTEM=SYSTEM ,1;
SYSTEM1=SYSTEM1 ,1;
COMPLEX8=ROMANC ,1;
COMPLEX=ROMANC ,1;
CYRILLIC=ROMANC ,1;
CYRILTLC=ROMANC ,1;
GOTHICE8=ROMANC ,1;
GOTHICG8=ROMANC ,1;
GOTHICI8=ROMANC ,1;
GOTHICE=ROMANC ,1;
GOTHICG=ROMANC ,1;
etc …....................


Grupa
[Wzorce] obejmuje definicje wszystkich wzorów wypełnień (kreskowania) dostępnych w programie AlfaCAD.

Sposób definiowania przez użytkownika własnych wzorców opisany jest w rozdziale 11.

[Wzorce] 
AEC-KĄT=2; 
45,0,0,0,0.5 
AEC-SŁUP=2; 
90,0,0,0,1.0 
AEC-CEGŁA=2; 
AEC mur ceglany w przekroju 
45, 0,0, 0,1.5 45, 0,0.5, 0,1.5 
AEC-CEGŁA-1=0.02; AEC cegła w elewacji o jednolitym wiązaniu 
0, 0,0, 0,75 90, 0,0, 75,112.5, 75,-75 
AEC-CEGŁA-M1=0.02; AEC cegła 200x75 w elewacji o wiązaniu wozówkowym 
0, 0,0, 0,75 90, 0,0, 75,100, 75,-75 
AEC-CEGŁA-M2=0.02; AEC cegła 200x100 w elewacji o wiązaniu wozówkowym 
0, 0,0, 0,100 90, 0,0, 100,100, 100,-100 
PARKIET1=0.01; klepka podłogowa - wzór 50x300 
90, 0,0, 300,300, 300,-300 
90, 50,0, 300,300, 300,-300 
90, 100,0, 300,300, 300,-300 
90, 150,0, 300,300, 300,-300 
90, 200,0, 300,300, 300,-300 
90, 250,0, 300,300, 300,-300 
90, 300,0, 300,300, 300,-300 
0, 0,300, 300,300, 300,-300 
0, 0,350, 300,300, 300,-300 
0, 0,400, 300,300, 300,-300 
0, 0,450, 300,300, 300,-300 
0, 0,500, 300,300, 300,-300 
0, 0,550, 300,300, 300,-300 
0, 0,600, 300,300, 300,-300 
etc .....................