17. Kreślenie rysunku na ploterze

AlfaCAD może współpracować z urządzeniem kreślącym (ploterem wektorowym) wyposażonym w interpreter w zasadzie dowolnego języka komend, przede wszystkim HP-GL (Hewlett Packard Graphic Language). W interpreter ten wyposażona jest większość produkowanych ploterów między innymi plotery firm Hewlett Packard, Huston Instruments, OCE Graphics, Muttoh, Versatec, Roland, Graphtec i wiele innych. Procedury w które wyposażony został AlfaCAD pozwalają na zdefiniowanie wszystkich niezbędnych instrukcji sterujących głowicą plotera umożliwiając tym samym kreślenie rysunków przy pomocy urządzeń piszących dowolnego typu i formatu.

Współcześnie rolę ploterów wektorowych przejęły drukarki wielkoformatowe (lub inaczej plotery rastrowe) drukujące w sposób identyczny jak drukarki graficzne czy fotograficzne. AlfaCAD nie zapomina jednak o tych którzy nadal używają takich ploterów, lub też korzystają np. z ploterów tnących, w celu wycinania kształtów na foliach samoprzylepnych.

Program pozwala na kreślenie różnych typów i kolorów linii (oraz innych obiektów) pisakami różnej grubości lub koloru tuszu. Pozwala też na wydruk w dowolnej skali, z ewentualnym obrotem arkusza przy wydruku, czy też dowolnym przesunięciem początku formatu względem punktu początkowego pola roboczego plotera co pozwala na kreślenie kilku małych rysunków na jednym dużym arkuszu papieru lub kalki technicznej.

Funkcja kreślenia rysunku na ploterze inicjowana jest z menu /Dysk/ w opcji /Plotowanie (wektorowe)/.

Okno dialogowe plotowania obejmuje następujące parametry:

Prędkość / Grubość

Prędkość pisaka jest cechą ploterów wektorowych (pisakowych). Parametr ten jest ignorowany w przypadku ploterów atramentowych (ploterów rastrowych wyposażonych w interpreter komend HP-GL, drukujących w sposób identyczny jak drukarki graficzne, gdzie pojęcie pisaka ma jedynie znaczenie logiczne, pozwalające na przydzielenie wirtualnemu pisakowi jego koloru i grubości, a parametr prędkości jest pomijany). Ustawienie prędkości może być zastąpione ustawieniem domyślnym, poprzez wpisanie w miejsce wartości liczbowej prędkości znaku „X”.

Plotery pisakowe wyposażone są zazwyczaj w maksymalnie 8 pisaków, stąd też okno dialogowe zawiera 8 pól edycyjnych dla edycji prędkości pisaków o numerach od 1 do 8, wyrażonych w [cm/s].

Poza parametrem prędkości pisaków program pozwala na zadeklarowanie grubości każdej z 5 grubości linii, od najcieńszej do najgrubszej. Deklaracja grubości ma zastosowanie wyłącznie w przypadków kreślenia na rastrowych ploterach atramentowych. Warunkiem konfigurowania grubości pisaków przez program jest włączenie opcji "ploter atramentowy" w grupie parametrów „Obrót, okno, kolor”.

Dodatkowym parametrem w tej grupie jest parametr „wypełnienia”. Pozwala on na zdefiniowanie przybliżonej grubości pisaka przy wypełnieniach, takich jak obszary, ślady, koła. Przyjęcie mniejszej wartości daje wyższą gwarancję dokładnego wypełnienia obszarów, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu plotowania, oraz liczby kreślonych wektorów. Liczba kreślonych wektorów może mieć znaczenie w przypadku ploterów rolkowych, gdzie liczba ruchów rolki arkusza powinna być możliwie zminimalizowana, z uwagi na możliwość wystąpienia niedokładności plotowania, w wyniku nieuniknionej deformacji brzegu arkusza wydruku, podlegającego stałemu naciskowi przez rolki dociskowe plotera. Powoduje to pewne wydłużenie brzegu papieru lub kalki, a przez to jego deformację, stąd możliwe nieznaczne, aczkolwiek narastające przesunięcie współrzędnych wydruku względem współrzędnych początkowych.

W przypadku kreśleniu tekstów, dla rastrowych ploterów atramentowych grubość linii dobierana proporcjonalnie od wysokości tekstu.

Numery pisaków

Numer pisaka dla każdego z podstawowych (16) kolorów deklaruje się dla każdej z 5 grubości linii.
Przyciski poniżej kolumny numerów służą do kopiowania w kolumnie numeru pisaka w pierwszym wierszu.
Przyciski z prawej strony wiersza służą do kopiowania w wierszu numeru pisaka w pierwszej kolumnie.
Przycisk w prawym dolnym rogu pola wierszy i kolumn służy do kopiowana we wszystkich polach numeru pisaka w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza.
Przycisk w lewym górnym rogu pola wierszy i kolumn służy do powrotu do poprzedniego stanu pól, w przypadku omyłkowego naciśnięcia jednego z pozostałych przycisków.
Przyciski te pozwalają na szybszą edycję wszystkich pól w przypadku ujednolicenia numerów pisaków dla kolorów lub grubości.

Program realizuje wydruk z zachowaniem sortowania pisaków (najpierw kreślone są wszystkie obiekty których linie mają przydzielony pisak o najniższym numerze).

Obrót, okno, kolor

Rysunek może być kreślony z obrotem o 90º.

Zaznaczenie opcji „Okno” pozwala na wybór fragmentu rysunku który ma być wykreślone.

Zaznaczenie opcji „Arkusz” pozwala na wybór tzw. arkusza wydruku, opisanego w rozdziale „16. Drukowanie rysunku na drukarce”.

Obiekty obcinane są do krawędzi formatu rysunku lub do krawędzi wskazanego okna (opcja kreślenia "okno"), lub ramki bloku *ARKUSZ bloku @SHEET (opcja kreślenia „arkusz”). W przypadku kreślenia na ploterze tablicowym, obiekty obcinane są dodatkowo do wielkości zdefiniowanego w zbiorze ALFACAD.INI dla danego typu plotera - formatu pola roboczego urządzenia kreślącego.

Opcje „Kolor”, „Ploter atramentowy” i „255 kolorów” dotyczą kreślenia na rastrowych ploterach atramentowych (lub laserowych).

Jeżeli wybrana jest opcja „Ploter atramentowy”, program kontroluje ustawiania wirtualnych pisaków w zakresie grubości i koloru.

Jeżeli wybrana jest opcja „Kolor”, kolor wirtualnych pisaków dobierany jest odpowiednio dla uzyskania koloru przydzielonego każdemu obiektowi. Kolor ten jest definiowany jako nasycenie kolorów (C,M,Y) („Cyjan, Magenta, Yellow”). Dla wydruku bez koloru, kolor pisaków wirtualnych przyjmuje wartości (0,0,0).

Jeżeli wybrana jest opcja „255 Kolorów”, dla definiowana kolorów pisaków używana jest paleta 255 kolorów, poprzez konwersję kolorów RGB (Red, Green, Blue) stanowiące składowe koloru przydzielonemu każdemu obiektowi rysunku, do koloru CMY plotera.

Ustaw wymiary strony (plotery HP)

Parametr ten wykorzystywany jest w sytuacji, kiedy wydruk realizowany jest "z rolki" a arkusz rysunkowy nie jest "proporcjonalny", tzn. np. wąski a długi, lub po prostu rysunek przekracza długość formatu A0. W przypadku kreślenia na ploterze atramentowym Hewlett Packard, należy wybrać tą opcję.

Skala, przesunięcie

Program pozwala na kreślenie w dowolnej skali. Skala odnosi się do formatu rysunku, a nie jednostek i skali przyjętych dla współrzędnych obiektów. Jeżeli format rysunku ma wymiary X;Y wymiary te są zachowane w skali 1.0, i pomniejszone dwukrotnie w skali 0.5 .

Przesunięcie dx, dy wyrażone w [mm] pozwala na wydruk kilku małych rysunków na jednym dużym arkuszu co okazuje się bardzo wygodne przy eksploatacji wielkoformatowego (A0, A1) plotera rolkowego.

W zbiorze konfiguracyjnym ALFACAD.INI w grupie [Ploter] zdefiniowana jest zmienna określająca sposób centrowania rysunku:

Centrowanie=0 ;dla plotera tablicowego z punktem <0,0> w lewym dolnym narożniku
lub
Centrowanie=1 ;dla plotera rolkowego z punktem <0,0> w centrum arkusza

Wydruk do zbioru / portu

Domyślnym urządzeniem docelowym jest plik wynikowy o nazwie zgodnej z nazwą rysunku lecz z rozszerzeniem .PLT . W przypadku wybrania opcji „stała nazwa”, raz zadeklarowana nazwa pliku jest zapamiętywana, i stanowi nazwę domyślną przy plotowaniu kolejnych rysunków.

Jeżeli przy wydruku na ploter zada się zamiast nazwy pliku nazwę (port) udostępnionej drukarki, lokalnej bądź sieciowej, wydruk zostanie wysłany wprost na ploter, bez tworzenia pliku wynikowego, np: \\TP123\HP_plotter

Zapis i odczyt parametrów plotowania

Przy kreśleniu rysunków różnych wielkości oraz przy wykorzystaniu różnych ploterów, cennym może okazać się możliwość zapisu konkretnej konfiguracji, oraz przywrócenie jej w razie ponownej potrzeby. Zapis konfiguracji w plikach z rozszerzeniem .kpl nie narzuca ograniczeń na ich liczbę, pozwala to na wygodne korzystanie z wielu konfiguracji w zależności od wielkości formatu rysunku i aktualnie używanego plotera.