14. Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Funkcja /Geometria/ menu głównego programu obejmuje w następujące opcje:

Obliczeniu podlegają dowolne obszary zamknięte. Wskazywanie obszaru zamkniętego jest identyczne jak w przypadku kreskowania obszaru.

Po znalezieniu obszaru zamkniętego, jest on wypełniany białym kolorem (chwilowo, aż do chwili naciśnięcia dowolnego klawisza) w celu weryfikacji poprawności zadanych granic obszaru.

Wartość (lub wartości) obliczone wyświetlane są w górnym wierszu informacyjnym. Po naciśnięciu dowolnego klawisza, rysunek zostaje przerysowany (usuwane jest wypełnienie obszaru) o obliczone wartości zapamiętywane są w notatniku (w celu późniejszego, ewentualnego wykorzystania).

Wszystkie wartości wyrażane są w aktualnych jednostkach z uwzględnieniem skali rysunku.

Pole powierzchni wyrażone jest w aktualnych jednostkach do potęgi 2.

Współrzędne środka ciężkości wyrażane są w układzie lokalnym rysunku.

Momenty statyczne wyrażone są w aktualnych jednostkach do potęgi 3.

Momenty bezwładności wyrażone są w aktualnych jednostkach do potęgi 4.

Centralne momenty bezwładności (Jx, Jy) wyznaczane są względem osi równoległych do osi X i Y, przechodzących przez środek ciężkości obszaru. Równocześnie obliczane są wskaźniki wytrzymałości (Wx, Wy) względem obydwu osi centralnych wyrażone w aktualnych jednostkach do potęgi 3.

Wszystkie wartości wyznaczane są na drodze numerycznego całkowania obszaru zamkniętego.