AlfaCAD wersja 0.9
Podręcznik użytkownika
opracował: Marek Ratajczak

Listopad 2020


©Copyright 2020 Marek Ratajczak. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja ani żaden jej fragment nie może być skopiowany żadną metodą i w jakimkolwiek celu. Autor w żadnym przypadku nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody, również przypadkowe i ewentualne skutki uboczne mające związek lub mogące wynikać z zakupu lub korzystania z niniejszych materiałów. Wyłączna odpowiedzialność autora niezależnie od formy działania nie przekroczy ceny zakupu opisanych poniżej materiałów.
Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ciągłego ulepszania swoich programów. W związku z tym niniejsza publikacja odzwierciedla stan produktu w chwili publikacji materiałów i może nie w pełni odpowiadać stanowi programu w przyszłości.


Marek Ratajczak

email: author@alfacad.net

Wprowadzenie do programu AlfaCAD
1.1. Wstęp
1.2. Wymagany sprzęt
1.2.1. Pamięć operacyjna RAM i pamięć dyskowa
1.2.2. Monitor
1.2.3. Mysz
1.2.4. Drukarka
1.2.5. Ploter
1.3. Rysunki w programie AlfaCAD
1.3.1. Tworzenie rysunku
1.3.2. Prezentacja rysunku
1.3.3. Edycja elementów rysunku
1.4. Działanie programu
1.4.1. Wprowadzanie poleceń i współrzędnych punktów
1.4.2. Wydruk rysunku
1.4.3. Konfiguracja edytora graficznego
1.4.4. Rysunek prototypowy
1.4.5. Wymienność rysunków
2. Pierwsze kroki z AlfaCAD
2.1. Konwencje zapisu. Terminologia
2.1.1. Oznaczenia klawiszy
2.1.2. Konwencje zapisu
2.1.3. Nazwy plików
2.2. Rozpoczęcie pracy z AlfaCAD
2.2.1. Instalacja programu
2.2.2. Uruchomienie programu
2.2.3. Uruchomienie programu AlfaCAD
2.3. Wprowadzanie poleceń
2.3.1. Wprowadzanie poleceń z klawiatury
2.3.2. Wprowadzanie poleceń z menu rozwijanego
2.3.3. Wprowadzanie poleceń przy pomocy klawiszy funkcyjnych
2.4. Wprowadzanie danych
2.4.1. Wprowadzanie punktów
2.4.2. Wartości liczbowe
2.4.3. Kalkulator
2.4.4. Notatnik
2.4.5. Tryb dynamiczny
2.4.6. Geometryczne definiowanie odległości i kątów
2.4.7. Nazwy plików
2.5. Okna dialogowe
2.5.1. Wiersz edycyjny
2.5.2. Pole edycyjne
2.5.3. Rozwijane menu
2.5.4. Przełączniki
2.5.5. Wyłączniki
2.6. Wybór obiektów
2.7. Poprawianie błędów
2.8. Anulowanie wykonania polecenia
3. Polecenia pomocnicze
3.1. Menu usługowe (pomocnicze)
3.2. Pomoc ("Help")
4. Polecenia rysowania obiektów
4.1. Linia
4.1.1. Kontynuacja
4.1.2. Zamykanie wieloboków
4.1.3. Usunięcie ostatniego odcinka
4.1.4. Przedłużenie odcinka
4.1.5. Konstrukcje geometryczne
4.2. Okrąg
4.2.1. Środek i promień
4.2.2. Środek i średnica
4.2.3. Dwa punkty na okręgu
4.2.4. Trzy punktu na okręgu
4.2.5 Stycznie do dwóch linii ukośnych.
4.2.6. Inne konstrukcje geometryczne
4.3. Łuk
4.3.1. Trzy punkty na łuku
4.3.2. Punkt początkowy, środek i punkt końcowy
4.3.3. Punkt początkowy, środek i kąt rozwarcia łuku
4.3.4. Punkt początkowy, środek i długość cięciwy
4.3.5. Punkt początkowy, punkt końcowy i promień
4.3.6. Punkt początkowy, punkt końcowy i kąt rozwarcia łuku
4.3.7. Punkt początkowy, punkt końcowy i kierunek stycznej w punkcie początkowym
4.3.8. Kontynuacja prostej lub łuku
4.4. Polilinia
4.4.1. Rozpoczęcie rysowanie polilinii
4.4.2. Zmiana parametrów polilinii
4.4.3. Segmenty łukowe polilinii
4.4.4. Zamknięcie polilinii
4.4.5. Usuwanie ostatniego segmentu polilinii
4.4.6. Segmenty prostoliniowe polilinii
4.5. Wielokąt
4.6. Koło (powierzchnia kołowa)
4.6.1. Środek i promień
4.6.2. Środek i średnica
4.6.3. Dwa punkty na brzegu
4.6.4. Trzy punktu na brzegu
4.6.5. Stycznie do dwóch linii ukośnych
4.7. Elipsa
4.7.1. Aproksymacja
4.7.2. Definiowanie elipsy przez podanie długości osi i półosi
4.7.3. Definiowanie elipsy przez wskazanie środka i dwóch półosi
4.8. Obszar
4.9. Tekst
4.9.1. Wprowadzanie tekstu
4.9.2. Kąt
4.9.3. Wysokość tekstu
4.9.4. Współczynnik szerokości
4.9.5. Pochylenie czcionki
4.9.6. Typ tekstu
4.9.8. Tekst pogrubiony
4.9.8. Tekst pogrubiony
4.9.9. Tekst podkreślony
4.9.10. Justowanie tekstu
4.9.11. Odstęp linii
4.9.12. Auto-interwał
4.9.13. Interwał
4.9.14. Czcionki
4.9.15. Znaki diakrytyczne i specjalne
4.9.16. Tekst wielowierszowy
4.9.17. Indeksy
4.10. Ślad
4.10.1. Szerokość śladu
4.10.2. Przesunięcie osi
4.10.3. Ślad jako polilinia
4.10.4. Usuwanie śladu
4.11. 2-linia, 3-linia
4.11.1. Szerokość 2-linii i 3-linii
4.11.2. Przesunięcie osi
4.11.3. 2-linia i 3-linia jako polilinia
4.11.4. Usuwanie 2-linii i 3-linii
4.12. Prostokąt
4.12.1. Dwa wierzchołki
4.12.2. Pierwszy wierzchołek i długość boków
4.13. Szkic
4.13.1. Minimalny odcinek
4.13.2. Usuwanie ostatniej linii szkicowej
4.14. Punkt
4.14.1. Parametry punktu
4.15. Wykres
4.15.1. Dokładność aproksymacji
4.15.2. Funkcje
4.16. Krzywe Beziera
4.17. Aplikacje
4.18. Powtórz ostatnią funkcję rysowania
5. Polecenia edycyjne
5.1. Usuwanie obiektów
5.1.1. Przywracanie usuniętych obiektów
5.2. Przesuwanie obiektów
5.3. Kopiowanie obiektów
5.3.1. Kopiowanie przez podział
5.4. Obracanie obiektów
5.5. Zmiana skali obiektów
5.6. Lustrzane odbicie
5.6. Odbicie lustrzane bloku względem osi X
5.6. Odbicie lustrzane bloku względem osi Y
5.7. Rozciąganie obiektów
5.8. Kopiowanie wielokrotne w szyku
5.8.1. Szyk prostokątny
5.8.2. Szyk kołowy (biegunowy)
5.8.3. Szyk kołowy (biegunowy) z obrotem
5.9. Zmiana cech obiektów
5.10. Edycja tekstu
5.11. Wycinanie obiektów
5.12. Obcinanie obiektów
5.13. Wydłużanie obiektów
5.14. Profilowanie
5.14.1. Profilowanie dwóch odcinków
5.14.2. Profilowanie polilinii i wielokąta
5.14.3. Profilowanie linii do okręgu
5.15. Fazowanie
5.15.1. Fazowanie dwóch odcinków
5.15.2. Fazowanie wierzchołków polilinii i wielokąta
5.16. Odsuwanie równoległe
5.17. Podział elementu
5.18. Powtórzenie ostatniej funkcji edycyjnej
5.19. Cofnij
6. Bloki i funkcje blokowe
6.1. Wiadomości podstawowe
6.2. Bloki a warstwy
6.3. Bloki złożone
6.4. Grupowanie obiektów w blok
6.5. Zapamiętanie bloku w "schowku"
6.6. Wstawienie bloku ze "schowka"
6.7. Zapis bloku do zbioru dyskowego (Eksport)
6.8. Odczyt bloku ze zbioru dyskowego (Import)
6.9. Biblioteki bloków
6.10. Rozbicie bloku na elementy (eksplozja)
6.11. Bloki zamrożone
6.12. Edycja bloków
6.12.1. Edycja tekstu
6.12.2. Wycinanie, obcinanie, wydłużanie, profilowanie i fazowanie
6.12.3. Edycja bloku wymiarowego
6.13. Atrybuty bloków
6.14. Edycja atrybutów bloków
6.15. Usuwanie bloków DXF
6.16. Import bloków DXF
6.17. Wstawieni obrazu graficznego
6.18. Edycja obrazu graficznego
6.19. Eksport obrazu graficznego
6.20. Korekta bloków
6.21. Stałe warstwy
6.22. Katalogi elementów typowych
7. Sterowanie wyświetlaniem rysunku
8. Własności elementów rysunku
8.1. Pojęcia podstawowe
8.1.1. Warstwy
8.1.2. Kolory
8.1.3. Grubość linii
8.1.4. Typ linii
8.2. Własności warstw
8.3. Własności aktualne
8.4. Parametry początkowe
8.5. Edycja parametrów warstw
8.5.1. Nowa warstwa
8.5.2. Warstwa bieżąca
8.5.3. Warstwa widoczna
8.5.4. Edycja elementów warstwy
8.5.5. Lokalizacja obiektów warstwy
8.6. Operacje edycyjne a warstwy
8.7. Funkcja informacyjna
9. Środki wspomagające rysowanie
9.1. Krok kursora
9.2. Gęstość siatki
9.3. Punkty siatki
9.4. Prostopadłość
9.4.1. Prostopadłość w lokalnym układzie współrzędnych
9.5. Lokalizacja punktu względem obiektu
9.5.1. Operacje podstawowe
9.5.2. Tryby lokalizacji punktów względem obiektów
9.5.3. Stały tryb lokalizacji punktów
9.5.4. Lokalizacja punktów z pominięciem aktualnego stałego trybu
9.5.5. Złożone funkcje lokalizacji punktu
9.6. Miara
10. Wymiarowanie rysunkowe
10.1. Wiadomości podstawowe
10.2. Wymiarowanie liniowe zespolone
10.3. Wymiarowanie okręgu
10.4. Wymiarowanie łuku
10.5. Wymiarowanie kąta
10.6. Edycja bloku wymiarowego
10.7. Usuwanie bloku wymiarowego
11. Kreskowanie i wypełnianie wzorem
11.1. Wiadomości o wzorach kreskowania
11.2. Definiowanie granic obszaru
11.3. Punkt wewnętrzny obszaru zamkniętego
11.4. Parametry funkcji kreskowania. Definiowanie wzorców
11.4.1. Wzorzec kreskowania
11.4.2. Kąt obrotu
11.4.3. Skala
11.4.4. Punkt bazowy
11.4.5. Dystans
11.4.6. Tworzenie bloku próbki wzorca kreskowania
11.5. Funkcja kreskowania
12. Operacje dyskowe
12.1. Zapis rysunku na dysk
12.1.1. Uaktualnienie rysunku
12.1.2. Zapis rysunku jako inny zbiór
12.1.3. Edycja tabliczki rysunku
12.2. Odczyt rysunku z dysku
12.3. Wejście i Powrót. Zaawansowane funkcje dostępu do rysunków
12.4. Zapis rysunku w formacie DXF
12.5. Odczyt zbiorów w formacie DXF
12.5.1. Parametry uruchomieniowe
12.5.2. Format rysunku. Rysunek prototypowy
12.5.3. Konwersja typów linii
12.5.4. Konwersja wzorów czcionek
12.5.5. Znaki diakrytyczne
12.5.6. Konwersja kolorów
12.5.7. Warstwy
12.5.8. Bloki i atrybuty
12.6. Zajętość pamięci RAM
13. Odszukiwanie i zmiana tekstów
13.1. Funkcja "Znajdź"
13.2. Funkcja "zmień Teksty"
13.2.1. Zmiana tekstów
13.2.2, Automatyczne numerowanie
14. Charakterystyki geometryczne figur płaskich
15. Parametry i Opcje
16. Drukowanie rysunku na drukarce
17. Kreślenie rysunku na ploterze
18. Parametry konfiguracyjne AlfaCAD
19. „Pomoc”
20. Licencja.
21. Puenta
ZAŁĄCZNIK A Wzory czcionek
ZAŁĄCZNIK B Wzory wypełnienia
ZAŁĄCZNIK C Typy linii AlfaCAD


AlfaCAD